Нашите цели

За нас

Нашата красива България

Ние сме неправителствена организация, която е насочила вниманието си към много и различни дейности в полза на обществото и държавата. Тя е мащабен проект с гъвкава структура, който още в самото начало постави пред себе си много различни и интересни задачи и цели за постигане.
Василица
Върху какво е нашият фокус?

– Реставриране и опазване на движими и недвижими паметници на културата, архитектурата и изкуството с цел съхраняване на културно-историческото наследство на страната ни. Организацията проявява особен интерес и отделя специално внимание на православните църковни паметници на културата, архитектурата и изкуството;
– Реставрира имоти собственост на църковни настоятелства;
– Създава контакт и осъществява активна дейност съвместно с църковните настоятелства и културно-просветни центрове към митрополиите;
– Работи в насока за популяризирането на забележителните паметници на националното културно-историческо наследство;
– Създаде и управлява проект за “Поклоннически туризъм” имащ за цел не само да популяризира паметниците, но и да им помогне да се самофинансират.
Какви са нашите основни цели?

Целите на неправителствена организация “Нашата красива България” са комплексни. Всяка една от тях е обвързана със следващата и взаимно се допълват за да постигнат оптимален резултат. Чрез проектите си тя се стреми да подпомага създаването на нов европейски облик на населените места.
“Проект Нашата красива България” е партньорство между държавата и местната власт. Тяхната съвместна работа се изразява с инвестиция в бъдещето, имаща за цел икономическото укрепване на страната с помощта и на средства отпускани по европрограми за проекти на организацията.
Какви са нашите подцели?

– Използване на потенциала на безработните регистрирани в бюрата по труда;
– Организиране и осъществяване на обучения, курсове, стажантски програми, програми за придобиване на професионална квалификация и преквалификация на специалисти в областта на строителството, туризма и други професионални области с възможност за назнчаването им на длъжност по пректи на “Нашата красива България”;
– Укрепване на сътрудничеството между бранители на централната и местната власт и разширяване дейността на местните администратури при изпълнение на проекти и при провеждане на активни политики на пазара на труда;
– Подобряване качеството на живот на групи в неравностойно положение;
– Спешно подпомагане на социални домове и т.н.
Нашата красива българия

Проектът

Формиране на стратегия и координирани политики за опазването на културното и природно наследство в исторически обособилата се територия на Софийската мала “Света гора”

Въведение

Софийските манастири известни в литературата и преданията с името Софийска или Мала Света гора, представляват значителен дял от националното културно-историческо наследство. Умело вградени и природните дадености, с които взаимно се допълват и внасят хармония с човешките си мащаби и структурно – обемната си композиция, те заслужило са будили интереса на учените, любителите, туристите. Разположени най-често в подножията или гънките на Стара планина, Витоша, Люлин планина, Руй планина, Плана планина, Драгоманските възвишения, в котловините на Софийското, Ихтиманското, Сливнишкото поле, покрай реките Искър, Тимок, Нишава, Ерма, Габровница, Елешнишка, батулишка и др., те крият достатъчно изследвано досега архитектурно богатство и художествена стенописна украса.

В самобитността на тяхното изграждане се съдържат черти, характерни за периода на развития феодализъм в българската държава, византийски влияния и най-вече те се явяват представители на оригинален народен стил в манастирската архитектура през дългите периоди на нейното съществуване. Това “натрупване” на десетки манастири на сравнително неголяма част от територията на България е било обект на изследвания на учени от различни дисциплини – историци, археолози, архитекти, както и на местни краеведи и свещенослужители. Те са споменати и в писанията на пътешественици, преминали по нашите земи през Средновековието.